Kontakt

+48 60 222 33 07

Odwiedź nas:

Get inspired

Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales

[contact-form-7 id="2226" html_class="cf7_custom_style_2"]

Search

 • No products in the cart.

RODO

Klauzula informacyjna – dane osobowe

Klauzula informacyjna:

Zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Ewelina Lekka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWELINA LEKKA FURNITURE z siedzibą w Łęgu Tarnowskim, ul. Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski, posiadająca numer NIP 9930680666 oraz numer REGON 388109680, adres poczty elektronicznej: ewelina@lekkafurniture.pl, telefon +48 602223307
 2. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane:

 • W celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą Sprzedawcy;
 • w związku z należytym świadczeniem usług, w tym w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, w tym kontaktowanie się z Państwem w związku lub w wykonaniu umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;
 • w celach archiwalnych (dowodowych), ewidencyjnych, wewnętrznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywania skarg lub reklamacji, w tym obsługa sprzedażowa i postsprzedażowa;
 • w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy lub Klienta w przypadku korzystania przez Klienta z usług niezgodnie z Regulaminem, albo w przypadku korzystania przez Klienta z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • w celu realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy określone przepisami prawa lub gdy jest to konieczne i uzasadnione do prawidłowego funkcjonowania Sprzedawcy i zachowania zasady rozliczalności. Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy, przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego, w którym ostatni nastąpił kontakt ze Sprzedawcą w celu zawarcia umowy. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy w zakresie dokumentów rozliczeniowych przetwarzane są do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. Odbiorcy danych. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, m.in.: firmom księgowym, informatycznym, prawniczym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, bankom, podmiotom umożliwiającym wykonywanie zdalnych operacji płatniczych, innym podwykonawcom wyżej wymienionych podmiotów, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Informujemy, że przysługuje Państwu:
 2. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 3. prawo do sprostowania (poprawienia) treści swoich danych,
 4. prawo do usunięcia Twoich danych
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. prawo do przenoszenia danych,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 9. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z prawem, jesteście Państwo uprawnieni do złożenia w tej sprawie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 1. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw, korespondencję proszę kierować pod adres e-mailewelina@lekkafurniture.pl . lub na adres ul. Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski albo bezpośrednio w siedzibie Administratora.
 1. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową sprzedaży lub umową o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług. Podanie danych osobowych w związku ze składaną reklamacją, skargą, zażaleniem jest konieczne do ich rozpatrzenia przez Sprzedawcę– bez podania danych osobowych nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji, skargi, zażalenia.
 1. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Top
You don't have permission to register
X